Övriga nyheter

Drönare klassas som övervakningskamera

Idag kom domen från Högsta förvaltningsrätten: Drönare med kamera går under kameraövervakningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar funnit att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen medan en kamera som är monterad innanför vindrutan på en bil eller på ett cykelstyre inte behöver tillstånd.

Just nu innebär detta att privatpersoner inte längre får flyga drönare med kamera på allmän plats eller rikta kameran mot en plats dit allmänheten har tillträde.
Företag har möjlighet att söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Tillståndet är dock mycket svårt att få med dagens lagstiftning. Då ska kameraövervakningen väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Tillstånd ges om kameraövervakningen främst är avsedd för att förebygga brott, förhindra olyckor och därmed jämförliga ändamål.

Helt avslutat är inte fallet. Målet som gällde kameran som ska fästas på drönaren har skickats tillbaka till förvaltningsrätten för prövning av frågan om tillstånd ska medges.

 

En person som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i högst ett år, samt skadestånd till den eller de som utsatts för övervakningen. Kamerautrustningen ska förklaras förverkad vid brott.

Lagtext kring kameraövervaning:
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
bestämmelserna…
… Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt

denna lag ska förklaras förverkad…
Den som bedriver kameraövervakning ska ersätta den
övervakade för skada och kränkning av den personliga
integriteten som kameraövervakning i strid med denna lag har
orsakat.

Läs hela förklaringen på Högsta förvaltningsrättens hemsida:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Tillstand-kravs-for-kamera-pa-en-dronare-men-inte-for-kamera-i-en-bil/